Wij maken Nederlandse producten bereikbaar, betaalbaar en houdbaar over de hele wereld.
0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

De hier beschreven algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle orders die geplaatst worden bij de webwinkel Nederland Internationaal.

Artikel 1: Algemeen

 1. NederlandInternationaal.nl is een website, gevestigd te Middelburg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 63895412

  Nederland Internationaal
  Parelplein 17
  4337MT Middelburg
  KvK-nummer: 63895412

BTW nummer: NL855444277B01
info@nederlandinternationaal.nl

 1. Product: een fysiek product wat het voorwerp van de leveringsovereenkomst vormt.
 2. Leveringsovereenkomst: een overeenkomst die getroffen is met Nederland Internationaal die vervolgens één of meer producten levert uit NederlandInternationaal.nl en tevens elektronisch wordt gesloten. 
 3. Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die een leveringsovereenkomst aangaat met Nederland Internationaal.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. De aanvaarding van de algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, bestelling en overeenkomst tussen Nederland Internationaal en de afnemer die plaatsvindt middels NederlandInternationaal.nl.
 2. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk op de website NederlandInternationaal.nl. Een eventueel schriftelijk exemplaar van de algemene voorwaarden kan worden toegezonden op verzoek van de afnemer.
 3. Door het sluiten van een leveringsovereenkomst met Nederland Internationaal verklaart de afnemer zich bekend en akkoord met de algemene voorwaarden.
 4. Eventuele afwijkingen van de huidige algemene voorwaarden zijn enkel geldig als deze expliciet schriftelijk zijn overeengekomen tussen Nederland Internationaal en de afnemer.
 5. Nederland Internationaal heeft te allen tijde het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen. Eventuele wijzigingen worden dan ook aangekondigd op NederlandInternationaal.nl.
 6. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden niet overeen zouden komen met de bepalingen van het dwingend recht, dan wordt de desbetreffende bepaling vervangen door een volgens het recht bepaalde bepaling die het meest aansluit bij de bij de bedoeling van de vervallen bepaling.


Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen die door NederlandInternationaal.nl worden aangeboden zijn vrijblijvend, geschieden in schriftelijke vorm en gelden zolang de voorraad strekt.
 2. Indien een product niet meer leverbaar is, wordt er een vergelijkbaar product aan de bestelling toegevoegd en wordt de afnemer hiervan op de hoogte gesteld per e-mail.
 3. Een samengestelde offerte/aanbieding verplicht NederlandInternationaal.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte afgebeelde artikelen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is NederlandInternationaal.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij dit anders wordt vermeld door NederlandInternationaal.nl.

Artikel 4: Overeenkomst en orderbevestiging

 1. Nederland Internationaal heeft te allen tijde het recht om een bestelling te weigeren, desnoods zonder opgave van eventuele redenen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling per e-mail of schriftelijk aan de afnemer medegedeeld.
 2. Nadat NederlandInternationaal.nl een bestelling van een afnemer heeft ontvangen, zal NederlandInternationaal.nl binnen twee werkdagen de order bevestigen. Tenzij van NederlandInternationaal.nl in redelijkheid niet vereist kan worden dat zij de overeenkomst met de afnemer zal nakomen.
 3. De leveringsovereenkomst wordt elektronisch afgesloten met de afnemer.
 4. Een afnemer kan geen rechten ontlenen aan een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging van NederlandInternationaal.nl
 5. NederlandInternationaal.nl kan de administratie van Nederland Internationaal gebruiken als tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan NederlandInternationaal.nl verstrekte opdrachten en voldane betalingen en van door NederlandInternationaal.nl verrichte leveringen. NederlandInternationaal.nl erkent dat electronische of schriftelijke afbeeldingen als bewijs kunnen dienen. De klant erkent dit door de algemene voorwaarden te accepteren.

Artikel 5: Adressering, prijzen en betaling

 1. Als een bestelling in behandeling is, kunnen de adresgegevens niet meer worden gewijzigd. Eventuele adreswijzigingen dienen te worden doorgevoerd voordat een bestelling wordt geplaatst.
 2. Het totaalbedrag dat op de factuur of orderbevestiging staat is definitief. Deze totaalprijs is inclusief de prijzen van de bestelde producten, verpakkingsmateriaal, vervoer of andere gemaakte kosten door NederlandInternationaal.nl.
 3. Alle prijzen op NederlandInternationaal.nl worden weergegeven in Euro’s. Deze prijs is inclusief 6 of 21 procent BTW.
 4. Bij levering van goederen binnen de EU wordt er 6 of 21% Nederlandse BTW in rekening gebracht op de bestelde producten. Bij levering van goederen naar niet EU-landen wordt 0% in rekening gebracht. In de winkelwagen wordt de BTW automatisch verlegd.
 5. Nederland Internationaal heeft het recht om de prijzen van aangeboden producten te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft zal de prijs gedurende die termijn niet worden gewijzigd, tenzij er een verandering in het BTW-tarief zich voordoet. Nederland Internationaal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (druk) fouten in haar prijzen of voorwaarden. 
 6. De aangeboden betaalwijzen kunnen verschillen, dit is afhankelijk van de wijze waarop de leveringsovereenkomst tot stand is gekomen. Indien er bij een bepaalde betaalwijze extra kosten aan zijn verbonden, wordt dit steeds duidelijk vermeld. Deze eventuele extra kosten zijn voor rekening van de afnemer.
 7. Een cadeaubon kan toegepast worden op de nettoprijs van producten. Hier dienen echter nog wel de BTW en verzendkosten over betaald worden.
 8. Overeenkomstig de Wet op persoonsregistratie zal geen enkele informatie worden doorgegeven aan derden door Nederland Internationaal. 

Artikel 7: Levering en ontvangst

 1. Levering van bestelde producten vindt pas plaats na betaling van de afnemer.
 2. Nederland Internationaal is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen, onjuistheden of niet behoorlijk overkomen van bestellingen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Nederland Internationaal.
 3. Nederland Internationaal zal, zodra de order is geaccepteerd, de goederen binnen 4 werkdagen verpakken en overhandigen aan de postorganisatie PostNL of een andere postorganisatie. Deze postorganisatie zal vervolgens het pakket leveren op het adres dat door de klant is aangegeven, de voorwaarden van de desbetreffende postorganisatie zijn op deze leveringsoverkomst dan ook van toepassing.
 4. De verzendtijd die wordt weergegeven is een indicatie, geen garantie. Eventuele vertragingen die het pakket oploopt tijdens transport of douane zijn voor risico van de afnemer. Nederland Internationaal heeft hier geen invloed op en kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 5. De verzendtijd gaat pas in op het moment dat het pakket wordt overhandigd aan PostNL of een andere bezorgdienst. 
 6. De verzendkosten zijn voor rekening van de afnemer en afhankelijk van het gewicht en het land van keuze. Deze informatie is terug te vinden op www.NederlandInternationaal.nl.
 7. Voor levering buiten de EU: de klant is zelf verantwoordelijk voor eventuele invoerrechten in zijn of haar land. Nederland Internationaal zal niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inbeslagname van producten als gevolg van de regelgeving in het land van bestemming. De verantwoordelijkheid ligt bij de afnemer om vooraf contact op te nemen met zijn of haar lokale belastingkantoor over de regelgeving van het desbetreffende land. Nederland Internationaal heeft hier geen invloed op en kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 8. Voor leveringen buiten de EU: als een pakket geweigerd wordt bij de grens als gevolg van douane regelgeving en retour wordt gestuurd aan NederlandInternationaal.nl, zal NederlandInternationaal.nl alleen de verkoopwaarde van de producten vergoeden nadat de producten in daadwerkelijk goede staat ontvangen zijn. NederlandInternationaal.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een pakket tijdens de retourzending verloren gaat als gevolg van het falen door een bezorgdienst.
 9. Alle kosten betreffende de aflevering van een pakket zijn voor rekening van de afnemer.
 10. Nederland Internationaal is te allen tijde gerechtigd om landen en producten voor levering uit te sluiten zonder opgaaf van reden.
 11. Producten kunnen qua uiterlijk afwijken van de op de site getoonde afbeeldingen.
 12. Nederland Internationaal zal op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor bederf of als een bepaalde THT-garantiedatum van een product verstreken is omdat de afnemer niet in staat was deze op tijd op te halen of in ontvangst te nemen. De retourontvangst van bedorven producten door Nederland Internationaal omdat de afnemer een fout of incompleet adres heeft opgegeven zijn voor rekening van de klant.
 13. Alle pakketten van Nederland Internationaal zijn verzekerd. Indien een pakket kwijt raakt, kan door Nederland Internationaal een onderzoek gestart worden bij PostNL of andere bezorgdienst. Als uit onderzoek blijkt dat het pakket kwijt is geraakt, heeft de klant recht op terugbetaling. Voor eventuele vertraging bij de post heeft de klant geen recht op een terugbetaling van Nederland Internationaal. 

Artikel 8: Garantie

 1. Nederland Internationaal geeft geen garanties af, tenzij de afnemer op aannemelijke wijze kan onderbouwen dat het product niet aan de overeenkomst voldoet. In dat geval zal Nederland Internationaal, al naar gelang mogelijk en van toepassing de factuurwaarde van het betreffende product restitueren.
 2. Nederland Internationaal is niet verantwoordelijk voor eventuele terughaalacties van de fabrikant, maar zal er alles aan doen om deze informatie zo snel mogelijk per e-mail aan de afnemer kenbaar te maken.
 3. De door Nederland Internationaal afgegeven houdbaarheidsgarantie heeft betrekking op de duur vanaf het moment van verzenden door Nederland Internationaal. De overkomstduur dient derhalve van de THT-garantieduur te worden afgetrokken.

Artikel 9: Retourneren

 1. Indien de afnemer een product niet wenst af te nemen, ongeacht welke reden, heeft hij het recht de leveringsovereenkomst binnen een termijn van 14 dagen na de betaling te ontbinden.
 2. Een eventuele ontbinding van de leveringsovereenkomst is slechts mogelijk indien het product niet gebruikt is en in onbeschadigde staat verkeert. Ontbinding geschiedt dan door terugzending van het betreffende product binnen 14 dagen na de dag van ontvangst, hierbij zullen de kosten voor een retourzending voor rekening van de afnemer komen.
 3. Indien het factuurbedrag door de afnemer is voldaan, zal door Nederland Internationaal binnen 30 dagen na ontvangst van de verklaring van ontbinding worden gerestitueerd, mits het product is geretourneerd. Restitutie zal plaatsvinden op dezelfde rekening die de afnemer gebruikt heeft.


Artikel 10: Overdracht van risico

 1. Het eigendom van een product gaat pas over, indien de afnemer hetgeen van de leveringsovereenkomst aan Nederland Internationaal verschuldigde bedrag volledig heeft voldaan.

Artikel 11: Rechten

 1. Het is de afnemer niet toegestaan de inhoud, lay out of naam van www.NederlandInternationaal.nl op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken, mits Nederland Internationaal hiervoor toestemming heeft gegeven.
 2. De klant heeft gedurende 7 werkdagen het recht de koop zonder opgave van redenen te beëindigen. Dit geldt echter niet voor tijdschriften of producten die snel bederven. Hier moet Nederland Internationaal echter wel schriftelijk van op de hoogte worden gesteld. Alle gemaakte kosten voor het retourneren van de producten zijn voor rekening van de afnemer.

Artikel 12: Overmacht

 1. Noch de klant noch Nederland Internationaal zijn gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daarin worden gehinderd als gevolg van omstandigheden (factoren) die niet te wijten zijn aan de schuld, en noch op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Indien aan de zijde van Nederland Internationaal sprake is van eventuele overmacht, heeft Nederland Internationaal het recht om uitvoering van de leveringsovereenkomst op te schorten zolang deze situatie zich voortduurt dan wel, naar keuze van Nederland Internationaal, de leveringsovereenkomst gedeeltelijk of zelfs geheel te ontbinden. Er is sprake van overmacht in geval van tekortschieten door toeleveranciers of andere relaties van Nederland International, (onvoorziene) overheidsmaatregelen, staking, brand, natuurrampen, eventuele concrete dreiging tot een terroristische aanslag of oorlog. (alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Nederland Internationaal geen enkele invloed kan uitoefenen)
 3. In geval van overmacht is Nederland Internationaal niet gehouden tot vergoeding van enkele vorm van kosten of schade aan de afnemer.

Artikel 13: Copyrights

 1. Nederland Internationaal is licentiehouder en eigenaar van alle gegevensbestanden, applicaties, merken, auteursrechten en andere intellectuele rechten die deel uitmaken van deze website. Structuur, lay-out, design en concept zijn exclusief eigendom van NederlandInternationaal.nl
 2. Mochten enkele van bovengenoemde zaken gebruikt worden door de afnemer, dan slechts alleen door hem en deze zullen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NederlandInternationaal.nl openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of ter kennis van derden gebracht worden.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Indien de geleverde producten gevolgschade veroorzaken, dan wordt de aansprakelijkheid van NederlandInternationaal.nl beperkt tot het vervangen van deze product(en) dan wel terugbetaling van de aanschafprijs.
 2. Indien door NederlandInternationaal.nl geleverde producten niet in de correcte staat verkeren, is de aansprakelijkheid van NederlandInternationaal.nl ten opzichte van de klant beperkt tot hetgeen in onze algemene voorwaarden onder ‘’garantie’’ (artikel 8) is geregeld. 
 3. NederlandInternationaal.nl kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige vorm van lichamelijk letsel als gevolg van het niet volgen van de richtlijnen met betrekking tot de omgang van producten.
 4. De afnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar keuze van producten en het opslaan daarvan. NederlandInternationaal.nl is niet aansprakelijk voor ontstane schade te wijten aan schuld, opzet en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig gebruik door de afnemer.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op elke leveringsovereenkomst tussen NederlandInternationaal.nl en de afnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van NederlandInternationaal.nl is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter daartoe bevoegd is. Desalniettemin heeft NederlandInternationaal.nl het recht om het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven de vertalingen daarvan.

 

NEDERLAND INTERNATIONAAL

De online supermarkt voor Nederlandse producten in het buitenland. Wij verzenden Nederlandse producten wereldwijd.

CONTACT

Nederland Internationaal

De internationale online supermarkt in Nederlandse Producten

Parelplein 17

4337 MT Middelburg

info@nederlandinternationaal.com 

+31 (0) 646832408

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
* = prijzen zijn  inclusief  BTW   

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.